Rychlé kontakty: hasiči 150, záchraná služba 155, policie 158

Domovní řád

DOMOVNÍ  ŘÁD

Společenství vlastníků Mladenovova 3235-3239

 

čl. I.

Úvodní ustanovení

            Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů a nebytových prostor a společných částí domu ve vlastnictví Společenství vlastníků jednotek Mladenovova 3235-3239 (dále jen „SVJ“), přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi společenstvím a jeho členem je v této oblasti stanovena zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, občanským zákoníkem a stanovami SVJ.

Ustanovení tohoto domovního řádu platí pro uživatele bytových jednotek v domě, příslušníky jejich společných domácností a jejich návštěvy.

 

čl. II.

Základní pojmy

1.     Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.

2.     Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než bydlení (např. k podnikatelské činnosti, společenské zájmové činnosti, garáže a ateliéry). Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu ani společné prostory (části) domu.

3.     Příslušenstvím k bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem používány (např. sklepní box, spížní komora mimo byt apod.).

4.     Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby,  prádelny, sušárny, kočárkárny, výměníky tepla, rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny, hromosvody, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům; dále se za společné části domu považují příslušenství domu (např. drobné stavby) a společná zařízení domu.

5.    Uživatelem bytu se rozumí vlastník bytové jednotky, nájemce – člen SBD Pokrok, nájemce bytu vlastněného členem SVJ  a podnájemce.

6.    Členem SVJ je každý vlastník jednotky v domě.

 

čl. III.

Práva a povinnosti uživatelů bytů

1.    Práva a povinnosti uživatelů bytů upravuje zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, občanským zákoníkem a stanovy SVJ a stanovami SBD Pokrok (platí pro nájemce-členy SBD Pokrok).

2.     SVJ je povinno zajistit vlastníkům bytových jednotek  plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu.

3.     Uživatel bytu je povinen dodržovat ustanovení požárního řádu a doplňujících směrnic. Zneužití protipožárního zařízení objektu (hasicí přístroje, hydranty, požární větráky ap.) je trestné a bude postihováno v souladu s příslušnými právními předpisy.

4.     Člen výboru SVJ je oprávněn po předchozím oznámení nájemci vstoupit do bytu či nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu bytu (nebytového prostoru) a provedení odečtu, kontroly, příp. výměny měřidla tepla, teplé a studené vody. Ve výjimečných případech (havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škoda na majetku) bude zajištěno zpřístupnění bytu policií i bez souhlasu nájemce. O tomto zásahu vyrozumí SVJ neprodleně nájemce a pořídí o zásahu písemný protokol.

5.     Uživatel bytu je povinen řádně užívat byt, společné části domu a řádně užívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu.

6.     V zájmu předcházení násilného otevření bytu nebo nebytového prostoru z důvodu havárie apod., doporučuje se v případě déle trvající nepřítomnosti nájemce oznámit SVJ místo pobytu anebo adresu a telefon osoby, zplnomocněné ke zpřístupnění bytu.

7.     Uživatelé bytu (nebytových prostor) jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, zajišťující ostatním uživatelům výkon jejich práv. Výkon práv a povinností  nesmí bez právního důvodu zasahovat do práva a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.

8.    Z důvodu hygienického a protiepidemického není dovoleno krmení holubů a ostatního ptactva na lodžiích a oknech bytů ani ve společných částech domu.

9.     Podnikání v bytech užívaných nájemci je dovoleno pouze se souhlasem SVJ. Nájemce je povinen o souhlas požádat.

 

čl. IV.

Držení domácích zvířat

1.     Uživatel bytu nese plnou zodpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena (psi, kočky, morčata apod.). Je současně povinen dbát, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domu a byla dodržována čistota v domě.

2.    Majitelé psů by měli venčit psi mimo přilehlé trávníky u bytového domu a v případě znečištění uklízet exkrementy.

 

čl. V.

Užívání společných částí (prostorů a zařízení) domu

1.     Společné části domů se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby  nedocházelo k omezování práv ostatních uživatelů v domě. Umísťování jakýchkoliv předmětů, nepatřících k vybavení domu, není ve společných prostorách domu dovoleno.

2.     Uživatelé bytu jsou povinni zejména:

-         umožnit přístup k uzávěrům, hydrantům, měřičům tepla a vodoměrům

-         zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně;

-         zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců.

3.     Ve společných prostorách bez automatického zhasínání světla je uživatel bytu povinen při odchodu zhasnout.

4.     Poškozování informačních zařízení v domě (vývěsky, oznámení, informační nápisy ap.) bude posuzováno jako závažné poškozování  majetku.

5.     V topném období musí být okna sklepů a okna ostatních společných prostor, s výjimkou krátkodobého vyvětrání, dobře uzavřena.

6.     Čištění obuvi, šatů a jiných předmětů není ve společných prostorách bytového domu přípustné.

 

čl. VI.

Prádelny, sušárny, mandlovny

1.     Způsob užívání prádelen, sušáren, bývalých mandloven a jejich úklidu stanoví výbor SVJ.

2.    Praní v pračkách v bytových jednotách není dovoleno v době nočního klidu, případně v době odsouhlasené společenstvím vlastníků, příp. členskou schůzí samosprávy.

 

čl. VII.

Vyvěšování, vykládání a ukládání věcí

1.     Uživatel bytu nesmí bez písemného souhlasu výboru SVJ umisťovat na vnější konstrukce domu např. balkonů, lodžií a oken, na fasádu a anténní stožár STA jakákoliv zařízení a předměty. Sušení prádla na fasádě není dovoleno.

2.     Květiny v oknech, na lodžiích apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi, neztékala na lodžie v nižších podlažích.

3.     Pro stavbu a instalaci venkovních rozhlasových a televizních antén a jejich svodů je třeba předchozího písemného souhlasu výboru SVJ. Stavební úřad může nařídit přeložení nebo úpravu antén, které ohrožují stavební stav nemovitosti nebo bezpečnost okolí a ruší jeho vzhled.

4.    Pro stavbu a instalaci kabelových vedení (kabelové TV, internet, telefon ap.) svodů je třeba předchozího písemného souhlasu výboru SVJ. Vedení kabelů na chodbách a v dalších  společných prostorách je povoleno pouze v místech určených SVJ. Svévolné vedení v lištách na chodbách není přípustné.

5.    Ukládání obuvi a skříněk s obuví a dalších předmětů ve společných prostorách bytového domu není přípustné.

 

čl. VIII.

Zajištění pořádku a čistoty v domě

1.     Uživatelé bytů a osoby s nimi společně bydlící jsou povinni udržovat v domě pořádek a čistotu, odpadky z domácností nesmí být ani dočasně odkládány na chodbách. SVJ je povinno zajistit provádění úklidových prací ve všech společných částech domu. V případě, že SVJ rozhodne o tom, že úklid společných částí domu budou provádět sami uživatelé  bytů, jsou tito povinni podílet se na úklidu společných prostor v domě, zametání a mytí schodů a chodeb, udržování čistoty ve sklepě, čištění schodišťových oken, zábradlí, osvětlovacích zařízení, vchodových dveří a odklízení sněhu z chodníků přilehlých k domu v zimním období.

2.     Vyklepávat koberce, rohožky apod. je možno pouze na místech k tomu určených.

3.     Větrání bytů do vnitřních prostor domů je zakázáno. Je rovněž zakázáno cokoli vyhazovat či vylévat z oken.

4.    Je-li společný prostor znečištěn provozem nějaké společnosti či živnostníkem (dovoz materiálu, stěhování, provádění oprav, malířské práce v bytech ap.), musí být znečištění tímto také odstraněno, jinak odpovídá za odstranění znečištění ten uživatel bytu, pro kterého byla činnost vykonávána.

 

čl. IX.

Otevírání a zavírání domu

1.     Jednotlivé vstupy do domu jsou vybaveny elektronickým uzamykacím systémem, uživatelé bytů jsou povinni sledovat, zda po vstupu do domu a při jeho opuštění došlo k uzamčení dveří.  Každý uživatel bytu dostane od SVJ čipy od domovních dveří. Poruchy elektronického uzamykacího systému je nutné bezprostředně nahlásit  výboru SVJ. Kontakty v případě poruch jsou:

Matějka 602 951 504, Hötzel 602 280 213, Krupka 602 212 554, Keřka 602 256 621.

2.     Klíče od společných prostorů a zařízení domu, včetně těch prostorů, kde je umístěn hlavní uzávěr plynu, vody a  pod. jsou podle rozhodnutí SVJ  uloženy na určeném místě v zasedací místnosti SVJ.

 

čl. X.

Klid v domě

1.    Uživatelé bytů jsou povinni užívat byt v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní uživatele nadměrným hlukem.

2.    V době od 22.00 do 6.00 hod. jsou uživatelé bytů povinni dodržovat noční klid. V této době není dovoleno hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se bavit, používat hlučných elektrických spotřebičů a vykonávat jakoukoliv hlučnou činnost. Je také třeba přiměřeně ztlumit zvuk rozhlasových a televizních přístrojů, magnetofonů a jiných přehrávačů.

3.    Klid v domě jsou povinni dodržovat i nájemci nebytových prostor.

4.     Provádí-li uživatel v bytě úpravy a opravy způsobující nadměrný hluk (např. vrtání a sekání do zdiva ap.), smí tak činit jen v denní době (od 8.00 do 19.00 hod.) a  mimo dny pracovního klidu.

 

čl. XI.

Závěrečná ustanovení

1.    Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti, vyplývající z jiných právních norem.

2.    Opakované nedodržování domovního řádu bude zveřejňováno na domovních vývěskách.

3.    Výbor SVJ je povinen zajistit, aby tento domovní řád byl trvale vyvěšen v domě na místě přístupném všem obyvatelům  domu, pokud možno u vchodů do domu.

 

  Domovní řád byl schválen shromážděním SVJ  dne 22.11. 2011  a nabývá účinnosti dnem 01.03.2012.

 

 

Stanislav Matějka v.r.                                 RNDr. Vojtěch Hötzel v.r.
předseda výboru společenství vlastníků      místopředseda výboru společenství vlastníků Mladenovova 3235-3239                             Mladenovova 3235-3239